Fake news și fact-checked: despre realitatea proiectelor „pierdute” de Universitatea „Valahia” din Târgoviște în mandatul 2020-2024

O serie de informații false, ancorate unor interese cu iz politic, sunt vehiculate cu intensitate de diverse oficine de propagandă, fiind menite să denigreze Universitatea „Valahia” din Târgoviște și să submineze încrederea comunității universitare în rectorul instituției de învățământ și în echipa sa de conducere. Adevărul este că, împreună, stimați colegi, am depus eforturi consistente în ultimii patru ani, în condiții dintre cele mai dificile (pandemie, creșteri constante de prețuri și salarii în construcții etc), pentru a realiza o construcție instituțională solidă și de calitate. În spiritul transparenței și al adevărului, consider că este important să respingem astfel de tactici abuzive, să ne protejăm integritatea instituțională și să rămânem uniți în promovarea realităților bazate pe fapte, nu pe interese din afară care nu au nimic de-a face cu valorile educaționale și eficiența managerială. Fără a ne coborî la o gâlceavă cu lumea, ne rezumăm să oferim următoarele informații precise, verificabile, autentice:

Știrea falsă

care circulă în diverse formule mai mult sau mai puțin certate cu limba română, dar întotdeauna în răspăr cu adevărul:

Conducerea Universității „Valahia” din Târgoviște a pierdut proiectul de extindere prin construirea sediului Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației.

Adevărul

Din motive obiective precum creșterile substanțiale de prețuri și salarii în construcții, cumulate cu lipsa ofertanților sau neîndeplinirea condițiilor de către aceștia, nu s-a putut realiza proiectul de extindere, nicidecum din factori imputabili UVT.

În data de 31.10.2018, Universitatea “Valahia” din Târgovişte a depus, prin intermediul aplicatiei MySMIS, proiectul cu titlul „Extinderea și echiparea infrastructurii educaționale la Universitatea “Valahia” din Târgoviște”. În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului aplicabil apelului de proiecte POR/2018/10/10.3/2/SM, proiectul a fost evaluat și acceptat la finanțare pe baza documentației tehnice la faza SF mixt, fiind astfel semnat contractul nr. 5107/12.05.2020, cod SMIS 126792.

După semnarea contractului de finanțare, a început implementarea proiectului și au fost realizate următoarele activități:

 • au fost achiziționate serviciile de consultanță pentru managementul proiectului, serviciile de consultanță pentru organizarea procedurilor de achiziții publice și a contractului de servicii de informare și publicitate;
 • au fost întreprinse următoarele măsuri obligatorii de informare și publicitate: publicarea comunicatului de presă privind începerea proiectului, amplasarea panoului temporar la locația proiectului, precum și publicarea proiectului pe site-ul beneficiarului;
 • au fost întocmite și transmise spre verificare, prin intermediul aplicației electronice MySMIS, dosarele achizițiilor pentru toate contractele semnate în cadrul proiectului;
 • au fost întocmite și transmise opt notificări privind diverse modificări (componența EIP, modificarea bugetului, actualizarea Devizului General al investiției la faza SF mixt, ca urmare a majorării investiției, etc.);
 • au fost depuse o cerere de plată (inclusiv cererea de rambursare aferentă) și trei cereri de rambursare, inclusiv informațiile suplimentare aferente acestora;
 • au fost întocmite nouă rapoarte de progres trimestriale, care au fost aprobate de către persoanele cu atribuții de monitorizare și verificare din cadrul ADR Sud Muntenia .

În ceea ce privește procedura de atribuire a contractului de proiectare si execuție pentru obiectivul “Extinderea și echiparea infrastructurii educaționale la Universitatea “Valahia” din Târgoviște”, au fost întâmpinate dificultăți care au condus la întârzieri majore în implementarea proiectului, cauzate de:

 • modificările legislative privind tariful minim orar pentru manoperă, procedându-se la actualizarea valorii estimate a lucrărilor, în sensul revizuirii tarifului minim orar luat inițial în calcul pentru manoperă, prin actualizarea Devizului General al Investiției.
 • anularea automată a procedurii de proiectare și execuție de două ori în anul 2021, având în vedere că nu a fost depusă nicio ofertă.
 • actualizarea devizului general al investiției la noile costuri pentru determinarea cât mai corectă a valorii estimate a achiziției, prin prisma faptului că prețurile materialelor și ale utilităților au suferit o majorare semnificativă pe parcursul anului 2021.
 • reluarea pentru a treia oară a procedurii de proiectare și execuție.
 • întârziere în aprobarea de către Senatul UVT a ajustărilor necesare pentru a răspunde modificărilor de costuri.

Așa cum rezultă din cele expuse mai sus, din motive obiective, independente de voința și acțiunile întreprinse de echipa de implementare a UVT, de la încărcarea primei documentații de atribuire în SICAP și până la data limită pentru depunerea ofertelor, în cadrul celei de-a trei proceduri de atribuire lansate (când procedura nu a mai fost anulată), s-a înregistrat o întârziere de 15 luni.

Având în vedere faptul că în cadrul procedurii (lansată a treia oară) la termenul limită a fost depusă o ofertă, s-a procedat la evaluarea propunerii tehnice a ofertei depuse, termenul limită pentru finalizarea evaluării ofertei depuse fiind 7.12.2022. Evaluarea ofertei s-a finalizat și aceasta a fost declarată necâștigătoare.

Motivele declarării acestei oferte ca necâștigătoare sunt următoarele:

 1. erori majore în elaborarea și prezentarea ofertei tehnice de către asocierea de firme care s-a înscris la licitație.
 2. din cele 19 puncte solicitate prin caietul de sarcini privind îndeplinirea cerințelor propunerii tehnice, ofertantul a răspuns conform cerințelor la un număr de 7 puncte. Pentru celelalte 12 puncte acesta nu a respectat cerințele caietului de sarcini, propunerile prezentate fiind declarate neconforme din cauză că nu îndeplineau cerințele caietului de sarcini amintit. Solicitarea de clarificări privind remedierea neconformităților din propunerea tehnică ar fi presupus ca, prin răspunsul ofertantului, oferta tehnică să sufere modificări majore față de propunerea tehnică depusă în SICAP, astfel încât prin respectarea art. 34, alin (6) din Legea 98/2016 oferta ar fi fost declarată neconformă.
 3. oferta depusă a fost declarată inacceptabilă și în conformitate cu art. 215, alin (4) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice deoarece nu îndeplinea condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia.

În sprijinul celor de mai sus este necesar să mai facem și următoarele precizări: Comisia de evaluare a ofertei depuse a fost constituită din cinci membri, din care trei specialiști din cadrul Biroului Investiții, Directorul DEGR și Șeful Biroului Achiziții și Aprovizionare.

Întreaga procedură de achiziție a fost verificată, în toate cele trei etape de lansare în SICAP, de către trei observatori desemnați ai Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), și a fost obținut avizul “conform” în toate cele trei situații.

Sumele decontate prin mecanismul cererilor de plată și de rambursare pe perioada implementării proiectului sunt următoarele:

Nr.crtCerere de plată/cerere de rambursareValoare (lei)Denumire cheltuială
1CR 1 aferentă CPL 1270.821,69Servicii de proiectare studiu de fezabilitate pentru depunerea cererii de finanțare.
2CR 28.530,97Servicii întocmire studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de energie.
3CR 33.000,00Întocmire și publicare comunicat de presă.
4CR 44.900,00Realizare panou temporar.
 Total287.252,66 

Conform art. 13, punctul 3 din Contractul de finanțare nr. 5107/12.05.2020, acesta a putut înceta cu acordul părților, cu recuperarea proporțională a finanțării acordate.

Sumele cheltuite de Universitatea Valahia din Târgoviște pentru întocmirea studiului de fezabilitate, consultanță, etc. au fost solicitate la plată din partea ADR Sud Muntenia prin Cererea de plată nr. 1, iar după aprobarea acesteia au fost plătite furnizorilor respectivi.

Sursa finanțării a fost FEDR și nu veniturile proprii ale UVT, deoarece aceste cheltuieli au fost cheltuieli eligibile și au fost decontate. 

Știrea falsă

Universitatea „Valahia” din Târgoviște a pierdut proiectul de învățământ dual și o investiție de 20 milioane de euro în Campus.

Adevărul

Deși a făcut demersuri preliminare substanțiale, Universitatea „Valahia” din Târgoviște a optat să nu depună un proiect prin Programul-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual. UVT nu își putea asuma semnarea unui contract de finanțare având în vedere constrângerile și riscurile implicate.

Linia de finanțare: CAMPUSURI profesionale integrate, liceale și universitare.

Valoare maximă alocată pentru un proiect: 17,50 mil. Euro.

Indicatori de interes ce trebuiau să fie atinși:

Numărul elevilor înscriși în ruta duală completă/Consorțiu, respectiv la data finalizării proiectului200 dintre care 50 de elevi romi
Numărul studenților înmatriculați la programele de studiu dezvoltate în parteneriat cu operatorii economici sau la programe de învățământ superior dual organizate în cadrul Consorțiului100 din care 30 din categorii defavorizate
Programe de studii universitare dezvoltate în rută duală. Acest indicator se va considera îndeplinit dacă s-a obținut autorizarea/acreditarea ARACIS.1
Campus profesional integrat dual (infrastructura mixta pentru învățământul dual preuniversitar și terțiar) – clădiri eficiente energetic, construite începând cu data de 1.02.20201

Constrângeri și riscuri:

 • Lipsa de interes a agenților economici mari din proximitatea universității pentru intrarea într-un parteneriat finanțat. Demersurile pentru constituirea parteneriatului au început cu mult înainte de lansarea apelului de proiecte. În iulie 2022 a avut loc prima întâlnire cu agenții economici: ERDEMIR ROMÂNIA, Renault Technologie Roumanie, GOODIES, ERBALACT, TREI BRUTARI, DONALAM, METAPLAST, NIMET, ARCTIC SA, ARCTIC SA, OTELINOX, ASOCROMSTEEL S.A. După mai multe întâlniri doar doi agenți economici și-au dat acordul: NIMET și ASOCROMSTEEL S.A. (care asigurau împreună un grup țintă de maxim 60 elevi dintr-un total necesar de 200). O cauză importantă: constrângerea din acordul ce trebuia încheiat, în care se stipulează sustenabilitatea parteneriatului pe o durată de 15 ani.
 • Lipsa unui grup țintă potențial de elevi pentru ruta duală. În urma analizei realizată împreună cu toate liceele din jud. Dâmbovița care pot derula învățământ dual, a rezultat un interes foarte scăzut din partea elevilor de a urma această rută, statistica din ultimii ani reflectând această realitate. Mai mult, agenți economici precum Donalam au încheiat acorduri de parteneriat pe învățământ dual cu două licee din Dâmbovița, nedorind însă să facă acest lucru prin proiect din motivul prezentat mai sus. ARTIC a renunțat să mai încheie contracte pe învățământ dual având în vedere numărul mic de absolvenți care se angajează la companie.
 • Introducerea a cel puțin unui program de studii pe ruta duală. Programul stipula obligația de alocare a unei cifre de școlarizare de minim 20 locuri dintre cele aferente universității, la care se adăuga riscul de neautorizare în lipsa unei legislații în domeniu (Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS nu începuse elaborarea metodologiilor necesare). Era oare oportună introducerea unei rute pentru învățământ dual în condițiile în care nu există un corespondent la finalizarea studiilor preuniversitare, așa cum ar fi, de exemplu, bacalaureatul profesional? De ce un absolvent de învățământ de 12 clase cu diplomă de BAC ar opta pentru ruta duală atâta timp cât are la dispoziție rutele clasice? Prin urmare, exista un risc major de neîncepere a programului din lipsă de candidați.
 • Din totalul de 21.12 miloane euro stabilită pentru întregul proiect, 82,86% din sumă este alocată infrastructurii și doar 17,14% echipamentelor și altor facilități. Este o necesitate construirea unui spațiu nou în care nu se pot desfășura decât activități de învățământ dual? Ce însemna în termeni de cheltuieli de întreținere, facturi de electricitate, apă, încălzire?
 • Contractele de finanțare au fost semnate în septembrie 2023 (nu s-a respectat termenul de 13 mai 2023 din Ghid). Perioada alocată contractării și realizării construcției: nu mai târziu de 30 iunie. 2026, luând în calcul și dotarea campusului cu echipamente. Aceasta impunea un risc autentic de de neîncadrare în termenele stabilite.
 • Sumele alocate pentru PNRR în intervalul septembrie-decembrie 2023 au fost foarte mici în raport cu nevoile beneficiarilor (din experiența proiectului de digitalizare care se implementează în cadrul UVT), ceea ce indică un risc de penalități pentru neplata furnizorilor.
 • Blocaje în furnizarea de servicii. Bugetul alocat pentru 2024 pentru PNRR = zero lei (din proiectul bugetului pe anul 2024) – de unde rezultă riscuri privind alocarea sumelor cerute pentru plata furnizorilor.

Decizia de managementul riscurilor: Consiliul de Administrație al Universității „Valahia” din Târgoviște a concluzionat că nu poate angaja semnarea unui contract de finanțare având în vedere constrângerile amintite mai sus și posibilele rezultate obținute la finalizarea proiectului – realizarea unei noi construcții care ar fi beneficiat de un minim de dotări. Analiza a relevat că acest proiect nu ar fi avut un impact atât de semnificativ asupra universității încât să justifice asumarea riscurilor importante pe care le incumba. În situația în care indicatorii prestabiliți nu ar fi fost îndepliniți, aceasta ar fi implicat recuperarea fondurilor alocate din bugetul UVT, generând un risc major de blocaj financiar.

Parafrazându-l pe marele nostru poet Mihai Eminescu, dragă cititorule,

Ce e rău şi ce e bine
Tu te-ntreabă şi socoate.


Cite this blog post
Silviu Miloiu (2024, March 2). Fake news și fact-checked: despre realitatea proiectelor „pierdute” de Universitatea „Valahia” din Târgoviște în mandatul 2020-2024. Silviu Miloiu. Retrieved June 17, 2024, from https://doi.org/10.58079/vxyf

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search