Scrisoare deschisă adresată Ministrului Educației

Doamnă Ministru Ligia Deca,

Prin această scrisoare deschisă solicit să vă precizați public, în cel mai scurt timp, poziția cu privire la suita de încălcări grave ale legislației în vigoare de care se face răspunzător Senatul Universității „Valahia” din Târgoviște în procesul de adoptare și în conținutul dispozițiilor Cartei Universitare și Metodologiei referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității “Valahia” din Târgoviște pentru perioada 2023-2028. Aceste documente contravin, în formă repetată, dispozițiilor Legii Învățământului Superior nr. 199/2023 și Ordinului Ministerului Educației nr. 6227/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior. Totodată, aceste abateri de la prevederile legale afectează în mod grav procesul democratic de alegere a reprezentanților și a conducerii universității, în primul rând prin eliminarea de pe listele de vot și interzicerea dreptului de reprezentare a cercetătorilor titulari ai universității în Senat și în procesul de alegere a rectorului.

De altfel, Biroul Electoral al Universității „Valahia” din Târgoviște, ignorând protestele celor care au denunțat aceste încălcări ale legii, a derulat alegerile pentru Senat (primele două tururi) și a publicat listele aferente alegerilor pentru funcția de rector, care le încalcă drepturile și-i discriminează pe cercetătorii titulari ai Universității „Valahia” din Târgoviște: https://www.valahia.ro/anunturi/alegeri.

În mod specific, în cazul dreptului de vot al cercetătorilor sunt încălcate următoarele dispoziții ale Legii Învățământului Superior nr. 199/2023:

„Art. 132. — (1) Senatul universitar este compus din maximum 75% personal didactic și de cercetare (sublinierea noastră – passim) și din minimum 25% reprezentanți ai studenților.
(2) Membrii senatului universitar, cadre didactice și cercetători titulari, sunt aleși, fără excepție în circumscripții electorale stabilite de senat, prin votul universal direct și secret al tuturor cadrelor didactice și cercetătorilor titulari (s.n.) din respectivele circumscripții.”
Art. 133. — (1) Rectorul instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare se desemnează prin una dintre următoarele modalități:
a)    pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou-ales, conformă cu prezenta lege;
b)    prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice titulare și cercetătorilor titulari (s.n.) din cadrul instituției de învățământ superior și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.
(2) Cu minimum 3 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului se stabilește modalitatea de desemnare a acestuia, în conformitate cu prevederile alin. (1), prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice titulare și al cercetătorilor titulari (s.n.) din cadrul instituției de învățământ superior și al reprezentanților studenților din senatul universitar, care au o pondere de minimum 25% din totalul membrilor senatului universitar, precum și al reprezentanților studenților din consiliile facultăților, care au o pondere de minimum 25% din totalul membrilor consiliului fiecărei facultăți.”

Reamintesc, de altfel, faptul că la referendumul care a stabilit modalitatea de desemnare a rectorului cercetătorii titulari au fost prezenți pe listele electorale, așa cum era de altfel legal, ulterior dreptul lor la vot fiind eliminat atât în ceea ce privește alegerea rectorului (cum poate cineva primi dreptul de vot la începutul unui proces, dar îi este interzis la finele aceluiași proces este, evident, o întrebare retorică, căreia îi răspunde alin. 1 al art. 36 din Metodologie, citat mai jos), cât și a senatului instituției de învățământ superior.
Precizez, de asemenea, că legea stabilește cu claritate echivalarea funcțiilor didactice cu cele de cercetare, după cum urmează:

„Funcțiile didactice și de cercetare și ocuparea posturilor.
Art. 200. — (1) În instituțiile de învățământ superior, funcțiile didactice sunt:
a) asistent universitar;
b) lector universitar/șef de lucrări universitar;
c) conferențiar universitar;
d) profesor universitar.
(2) În instituțiile de învățământ superior, funcțiile de cercetare (s.n.) sunt:
a) asistent de cercetare;
b) cercetător științific;
c) cercetător științific gradul III;
d) cercetător științific gradul II;
e) cercetător științific gradul I.”

La rândul său, Ordinul Ministerului Educației nr. 6227/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor de învățământ superior stipulează fără niciun dubiu:

„Art. 13
(1) Senatul universitar este compus din maximum 75% personal didactic şi de cercetare (s.n.) şi din minimum 25% reprezentanţi ai studenţilor.
(2) Membrii senatului universitar, cadre didactice şi cercetători titulari (s.n.), sunt aleşi, fără excepţie în circumscripţii electorale stabilite de senat, prin votul universal direct şi secret al tuturor cadrelor didactice şi cercetătorilor titulari (s.n.) din respectivele circumscripţii.”
Art. 15
(1) Rectorul reprezintă legal instituția de învățământ superior în relaţiile cu terţii, realizează conducerea executivă a instituției de învățământ superior şi exercită calitatea de ordonator de credite.
(2) Rectorul instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare se desemnează prin una dintre următoarele modalități: a) pe bază de concurs public, în baza unei metodologii elaborate și aprobate de către senatul nou ales, conform legislației în vigoare; b) pe bază de alegeri, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice titulare și cercetătorilor titulari (s.n.) din cadrul instituției de învățământ superior și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.
(3) Modalitatea de desemnare a rectorului în conformitate cu prevederile alin. (2) se stabilește prin referendum universitar cu minimum 3 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice titulare și al cercetătorilor titulari (s.n.) din cadrul instituției de învățământ superior și al reprezentanților studenților din senatul universitar, care au o pondere de minimum 25% din totalul membrilor senatului universitar, precum și al reprezentanților studenților din consiliile facultăților, care au o pondere de minimum 25% din totalul membrilor consiliului fiecărei facultăți.
Art. 36
(1) În situația în care rectorul instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare se desemnează pe bază de alegeri, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice titulare și cercetătorilor titulari (s.n.) din cadrul instituției de învățământ superior și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților, procedura privind alegerile se desfăşoară în mod similar celei privind referendumul.”

De asemenea, prin excluderea acestora din procesul electoral universitar și prohibirea posibilității legale de a fi reprezentați, nu doar că li se încalcă drepturile și participarea democratică, dar este ignorată Constituția României, în spiritul și litera sa:

„ (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.”

Sunt, totodată, încălcate principiile educaționale, așa cum sunt definite acestea în Legea Învățământului Superior nr. 199/2023, în special în art. 4:

„e) principiul echităţii;
h) principiul respectării drepturilor şi libertăţilor membrilor comunităţii universitare;
o) principiul asigurării egalităţii de şanse şi nediscriminării.”

și se diminuează și vocea și perspectiva unei componente esențiale a comunității universitare. Acești cercetători titulari sunt adesea pilonii centrali ai excelenței academice și ai contribuției științifice a universității noastre, iar stigmatizarea lor nu poate decât afecta comunitatea noastră în întregul ei, drepturile și valorile pe care instituția noastră le-a condensat în deviza „Sapientia et virtus”.

Cu îndreptățire, prin adresa sa numărul 852/GR/R/07.12.2023, secretarul de stat pentru învățământ superior preciza că:

„Ordinul comun nr. 3058/943/2018 privind reglementarea funcțiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I „Familia ocupațională de funcții bugetare Învățământ” la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice nu reglementează cu privire la modul de angajare al personalului din cadrul instituției de învățământ superior, ci doar cu privire la salarizarea acestuia. Salarizarea nu poate avea ca efect juridic modificarea funcțiilor ocupate prin concurs de personalul angajat, în special a secțiunii ,,Felul Muncii” din cuprinsul contractelor individuale de muncă.”

Eliminarea cercetătorilor de pe listele de vot reprezintă însă doar una dintre cele mai grave dintre multiplele încălcări ale legii. Carta universitară, în diversele sale versiuni, a fost adoptată în condițiile unei mimări a dezbaterii publice:
Mesaj prin email primit de subsemnatul la data de 1 noiembrie 2023, care conținea în atașament următoarea informare seacă, fără nicio invitație la o întrunire propriu-zisă de dezbatere în comunitatea universitară alta decât posibilitatea trimiterii unui email:

„Vă transmitem rugămintea de a disemina în rândul cadrelor didactice conducători de doctorat titulari următorul mesaj: pe site-ul universităţii la secţiunea Senat- Documente în dezbatere se găseşte pentru consultare, proiectul de Cartă universitară propus in vederea armonizării cartei existente Ediţia 2019, cu Legea invăţământului Superior nr. 199/2023. Opiniile şi propunerile cadrelor didactice conducători de doctorat titulari, referitor la îmbunătăţirea conţinutului documentului amintit, pot fi transmise pe adresa de e-mail a Senatului senat@valahia.ro până. vineri, 3.11.2023, ora 12:00.
Cu mulţumiri,
BIROUL PERMANENT AL SENATULUI”

Prin urmare, termenul stabilit pentru dezbatere a fost de-a dreptul ridicol, încălcându-se, între altele, dispozițiile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administrația publică, republicata în 2013, iar întregul proces care a durat, ca orice minune, trei zile a fost o butaforie din care a rezultat în final un document cu o titulatură diferită „Carta universitară, ediția 2023”. De altfel, la email-ul transmis personal pe adresa Senatului, conținând propuneri de îmbunătățire a prevederilor Cartei, nu am obținut niciun răspuns, nici măcar o confirmare de primire.
Nu voi analiza toate prevederile celor două documente la care fac referire (tabele edificatoare sunt anexate acestui mesaj), care încalcă în mod evident dispozițiile legale, și pe care le denunț prin gestul meu individual. Mă rezum la a menționa o altă anomalie rezultată din nerespectarea legii: situația în care sunt puse cadrele didactice și studenții de la extensia UVT de la Alexandria, nevoiți să călătorească 138 km până la Târgoviște pentru a-și exercita dreptul de vot. Nu este de mirare, prin urmare, că rezultatele la alegerile studențești au fost atât de profund viciate încât ar putea cu ușurință să-și găsească un loc în Cartea Recordurilor: din cei 99 de studenți care au parcurs cei 280 de km care separă cele două localități, au votat doar 78, 21 de voturi fiind declarate nule (un procent de peste 20%).

Articole din Carta Universității care contravin prevederilor legale:

Articole din Metodologia referitoare la procesul de constituire și de alegere a structurilor și funcțiilor de conducere la nivelul Universității “Valahia” din Târgoviște pentru perioada 2023-2028 care încalcă legislația în vigoare:

Vă solicit, prin urmare, să întreprindeți de urgență toate demersurile legale care vă incumbă, în virtutea poziției pe care o dețineți, în vederea verificării aspectelor pe care le-am semnalat, prin trimiterea unei echipe de control și adoptarea măsurilor care se impun pentru restabilirea legalității proceselor universitare în cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște, singura modalitate care mă poate determina să încetez protestul pe care vi l-am adus la cunoștință prin Memoriul cu nr. 8951/27.02.2024, înregistrat la Cabinetul Dvs.

Vă mulțumesc!

Cu respect,
Prof. univ. dr. habil. Silviu Miloiu
Prorector pentru Dezvoltare Instituțională și Relații Internaționale
Universitatea „Valahia” din TârgovișteCite this blog post
Silviu Miloiu (2024, March 4). Scrisoare deschisă adresată Ministrului Educației. Silviu Miloiu. Retrieved June 17, 2024, from https://doi.org/10.58079/vydn

You may also like...

1 Response

  1. 08/03/2024

    […] dintre prorectorii Universității Valahia, Silviu Miloiu, a semnalat, într-o scrisoare deschisă adresată Ministrului Ligia Deca și publicată pe 4 martie, faptul că, la instituția de învățământ superior, și Carta, și Metodologia de organizare a […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search