Candidatură Senat, 2020-2024

Candidatura pentru Senatul Universității „Valahia” se întemeiază pe acele valori ale almei mater târgoviștene, așa cum au fost definite în Carta acesteia, care concordă cu propriul meu etos și cu aspirațiile intelectuale și profesionale pe care le urmăresc să le aduc la îndeplinire împreună partenerii mei educaționali:

a)         excelența și sustenabilitatea proceselor;

b)         libertatea de gândire și exprimare;

c)         inovare și dinamism în învățământ, cercetare și creație artistică;

d)        dreptatea și echitatea;

e)         meritul și profesionalismul;

f)         onestitatea și corectitudinea;

g)         respectul, toleranța și nondiscriminarea;

h)        transparența și responsabilitatea.

Primul obiectiv pe care îl voi avea în vedere, pornind de la profilul meu științific internațional, de la activitatea și experiența mea profesională – așa cum sunt acestea explicitate în memoriul de activitate internațională și în curriculum vitae care însoțesc acest document – îl reprezintă aportul pe care îmi propun să îl aduc la negocierea și constituirea consorțiului universitar european, așa cum a fost definit acesta în cadrul Summitului European de la Gothenburg din anul 2017. Având în vedere rolul Senatului de „cel mai înalt for de decizie și deliberare de la nivelul universității”, îmi propun să antrenez în constituirea acestui consorțiu universități în cadrul cărora am studiat și am profesat în calitate de cercetător și profesor: Universitatea din Glasgow, locul 67 în ierarhia universităților din întreaga lume potrivit QS Global World Ranking, Universitatea din Helsinki, aflată doar 40 de poziții mai jos, și Universitatea din Tartu, a 301-a universitate din lume. De asemenea, am în vedere atragerea ca membră a acestui consorțiu a unei universități francofone, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, clasificată pe locul 804 în lume, care ne-a fost parteneră într-o cotutelă doctorală și cu care, de câțiva ani, sub egida UNESCO, desfășurăm alternativ conferințe științifice bilaterale la Paris și Târgoviște, fără a antrena nicio cheltuială din partea universității noastre. Se vor avea, de asemenea, în vedere și alți potențiali parteneri universitari, care vor fi stabiliți printr-o largă consultare derulată în mediul academic târgoviștean, inclusiv în cadrul I.O.S.U.D.

În vederea îndeplinirii acestui obiectiv îmi propun:

 1. Depunerea unei cereri în vederea aderării la Comisia pentru Strategii, Dezvoltare Instituțională și Asigurarea Calității a Senatului;
 2. Pregătirea unui document detaliat pe care să-l supun atenției Comisiei pentru Strategii, Dezvoltare Instituțională și Asigurarea Calității, conducerii Senatului, și în virtutea principiului simfoniei între legislativul și executivul U.V.T., unei prime lecturi la nivelul Rectorului Universității și Consiliului de Administrație;
 3. Supunerea documentului spre aprobare Senatului Universității și Consiliului de Administrație, astfel încât să se realizeze un acord ferm de angajare a negocierilor în vederea realizării consorțiului dorit;
 4. Stabilirea unei comisii de negociere sub conducerea Rectorului universității, a Președintelui Senatului și a Prorectorului pentru relații internaționale în vederea negocierii și semnării documentelor de constituire a consorțiului universitar european, urmând ca rolul meu să fie de facilitator al discuțiilor derulate la nivelul cel mai înalt al conducerii universitare;
 5. Supunerea acestui parteneriat aprobării Comisiei pentru Strategii, Dezvoltare Instituțională și Asigurarea Calității și Senatului U.V.T.

Efectele pozitive scontate ale unui asemenea consorțiu universitar vor fi, printre altele:

 1. Un capital uriaș de imagine care se va răsfrânge asupra atractivității universității pentru eventualii parteneri educaționali și pentru publicul țintă de potențiali studenți, masteranzi, doctoranzi pe care dorim să-i atragem către programele universității noastre;
 2. Facilitarea creșterii calității programelor universitare pe care le derulăm și susținerea eforturilor Departamentului pentru Studii în Limbi Străine (D.S.L.S.) și doamnei director Prof. univ. dr. Constanța Popescu în vederea lărgirii paletei de programe de studii universitare pe care le gestionează, prin colaborările pe care le vom stabili cu parteneri europeni importanți și puternici;
 3. Sprijinirea mobilității cadrelor didactice și a studenților în interiorul consorțiului, inclusiv a studenților doctoranzi, sprijinind astfel cele două fațete ale procesului de internaționalizare: contactul direct cu mediul universitar european și „internaționalizarea acasă”, așa cum au fost acestea definite în Strategia de Internaționalizare a U.V.T., la care mi-am adus contribuția, sub coordonarea Prorectorului pentru Relații Internaționale, Prof. univ. dr. Gabriela Teodorescu, din poziția de director al D.S.L.S. pe care o dețineam la momentul respectiv;
 4. Întărirea dimensiunii internaționale a cercetării U.V.T. prin depunerea de aplicații comune cu partenerii din consorțiul astfel constituit pentru marile programe de finanțare științifică ale Comisiei Europene, pe care le cunosc aprofundat din perspectiva profilului meu de evaluator extern al European Research Agency, consolidat de-a lungul multor ani de colaborare. Proiectele care vor fi finanțate vor atrage fonduri substanțiale pentru U.V.T., care va putea astfel să se consolideze financiar și instituțional, să avanseze în clasamentele naționale și internaționale și să-și sporească atractivitatea și competitivitatea. Colaborarea cu Institutul de Cercetare Științifică și Tehnologică Multidisciplinară, cu doamna director Prof. univ. dr. Cristiana Rădulescu și cu doamna director științific Prof. univ. dr. Viviana Filip, sunt esențiale în această privință;
 5. Îndeplinirea cerințelor de internaționalizare a Școlii Doctorale stabilite prin indicatorul de acreditare „C.3. – Gradul de internaționalizare”, care, între altele, evaluează:
 6. „acordurile de mobilitate cu universități din străinătate, cu institute de cercetare, cu companii care desfășoară activități în domeniul studiat, care vizează mobilitatea studenților doctoranzi și a cadrelor didactice (de exemplu, acorduri ERASMUS pentru ciclul de studii doctorale) și cel puțin 20% dintre studenții doctoranzi au efectuat un stagiu de pregătire în străinătate sau o altă formă de mobilitate precum participarea la conferințe științifice internaționale.”
 7. „organizarea unor doctorate în cotutelă internațională, respectiv invitarea unor experți recunoscuți care să susțină cursuri/ prelegeri pentru studenții doctoranzi.”
 8. „cel puțin 5% din tezele de doctorat din cadrul școlii doctorale sunt redactate și/sau prezentate într-o limbă de circulație internațională sau sunt realizate în cotutelă”.
 9. „internaționalizarea activităților din cadrul studiilor doctorale este susținută de către IOSUD prin măsuri concrete (de exemplu, participarea la târguri educaționale pentru atragerea de studenți doctoranzi internaționali; includerea experților internaționali în comisii de îndrumare sau de susținere a tezelor de doctorat etc.).”

Negocierea și semnarea documentelor de constituire a consorțiilor se vor îndeplini prin utilizarea minimală a resurselor U.V.T. și prin folosirea cu precădere a unor fonduri europene și a programelor de mobilitate Erasmus existente sau care vor fi încheiate în acest scop. Senatul Universității poate utiliza, în vederea potențării capacității de negociere, instrumente ale diplomației universitare, așa cum este acordarea titlului de Doctor Honoris Causa care poate răsplăti personalități academice internațională de anvergură care se implică în mod direct și considerabil în susținerea și facilitarea îndeplinirii obiectivelor științifice și educaționale ale U.V.T.

Al doilea obiectiv pe care mi l-am stabilit este redactarea unui regulament de organizare și funcționare a școlii postdoctorale ca parte integrantă a I.O.S.U.D. Acesta trebuie să reglementeze din punct de vedere al calității și sustenabilității activitatea de la acest palier superior de cercetare și să contribuie la dezvoltarea sa. În acest sens, voi propune extinderea școlii postdoctorale pentru a integra toate domeniile care funcționează în cadrul I.O.S.U.D. și voi promova colaborarea cu Biroul de Proiecte și cu echipa care a contribuit la scrierea și gestionarea proiectelor cu finanțare europeană în vederea accesării de noi programe postdoctorale menite să contribuie la perfecționare prin cercetare a elitelor școlilor doctorale din cadrul I.O.S.U.D. Îmi propun, de asemenea, să contribui la îmbunătățirea aplicației de finanțare prin experiența postdoctorală acumulată la universități din Finlanda și Marea Britanie. De asemenea, calitatea de mentor a unui proiect postdoctoral finanțat de U.E.F.I.S.C.D.I. pe care o dețin în momentul de față mi-a sugerat unele idei care cred că pot sprijini concepția proiectelor de finanțare postdoctorală.

În vederea realizării acestui obiectiv voi propune conducerii I.O.S.U.D. elaborarea unui proiect de regulament de organizare și funcționare a școlii postdoctorale a I.O.S.U.D. Din postura de membru al Senatului voi sprijini depunerea la Comisia de Învățământ și Cercetare a Senatului a proiectului astfel elaborat, pe care, urmând discutării și avizării acesteia, îl voi susține în plenul Senatului universitar.

În ceea ce privește finanțarea activității postdoctorale, voi întreprinde, așa cum am afirmat, demersuri de dialog colegial cu persoanele și instituțiile care au dovedit capacități de redactare și administrare a programelor europene destinate doctoranzilor și postdoctoranzilor în vederea elaborării de noi aplicații de finanțare menite a susține acest deziderat.  De asemenea, voi face apel la contactele mele din mediul științific internațional pentru a încuraja alegerea U.V.T. ca destinație de către cercetătorii care aplică pentru programul Marie Curie Skłodowska ale Comisiei Europene, program în cadrul căruia mă număr printre cei mai apreciați colaboratori externi. Voi angaja, totodată, un dialog cu I.C.S.T.M. pentru a oferi potențialilor aplicanți garanțiile de care aceștia au nevoie pentru a fi convinși că se vor bucura de un ambient de cercetare performant în perioada de mobilitate în cadrul U.V.T.: spații destinate cercetării, acces la biblioteci și laboratoare, integrarea în centrele de cercetare ale U.V.T.

Costurile pe care le estimez pentru îndeplinirea acestor deziderate sunt constituite din sume de finanțate (procentul pe care U.V.T. trebuie să-l aloce în vederea accesării proiectelor europene). Îmi propun însă să contribui la diminuarea sau acoperirea procentului din aceste costuri care revine U.V.T. prin fondurile programului Marie Curie Skłodowska, pe care, așa cum afirmam, doresc să-l încurajez să prindă contur în cadrul universității noastre, cu atât mai mult cu cât o serie de distinși colegi,  precum Prof. univ. dr. Rodica Ion, și-au manifestat deja disponibilitatea de a-și aduce aportul în vederea îndeplinirii acestui obiectiv. Toți profesorii titulari sau asociați ai I.O.S.U.D., membri ai celor două școli doctorale existente, dispun de contactele necesare și de expunere internațională, ceea ce facilitează materializarea acestei aspirații. Îmi propun, și de această dată, să fiu în primul rând un facilitator al îndeplinirii acestui obiectiv cu implicații pozitive evidente pentru universitatea noastră.

Al treilea obiectiv pe care mi-l propun în calitate de membru al Senatului în ceea ce privește excelența și sustenabilitatea proceselor este acela de a răsplăti calitatea activității de redactare și susținere a tezelor de doctorat printr-o mențiune specială care să fie oferită de Președintele Senatului unuia dintre doctorii U.V.T. care au performat în activitatea pe care o desfășoară în cadrul Școlii Doctorale în decursul unui an universitar, precum și profesorului/profesorilor coordonatori ai acestuia. Criterii precum obținerea distincției Summa cum laude pentru calitatea tezei de doctorat susținute, apariția ulterioară a lucrării la o editură de prestigiu din țară sau din străinătate, decernarea Premiului Academiei Române sau a altor premii prestigioase pentru elaboratul doctoral, obținerea unor premii pentru cercetare științifică sau publicarea în reviste de mare impact vor constitui tot atâtea criterii care pot fi cuantificate în vederea încurajării, prin bune exemple, a activității de scriere academică de calitate. Laureatul și conducătorul său științific vor obține dreptul de a se adresa Senatului prin scurte alocuțiuni și vor fi invitați să prezinte lucrări științifice în calitate de keynote speakeri la Sesiunea științifică anuală a U.V.T.

Am în vedere pentru realizarea acestui obiectiv:

 1. Elaborarea și depunerea unui proiect – redactat împreună cu conducerea I.O.S.U.D. și cu sprijinul Prorectorului pentru cercetare științifică – spre analiză și avizare la Comisia de Învățământ și Cercetare a Senatului;
 2. Susținerea și aprobarea documentului în ședința ordinară a Senatului.

Îndeplinirea acestui obiectiv nu presupunere costuri din partea U.V.T. altele decât tipărirea a două diplome anual.

b) libertatea de gândire și exprimare

S-ar putea crede că la împlinirea a trei decenii de la căderea regimurilor comuniste în Europa libertatea de gândire și de exprimare este deja pe deplin asumată și asimilată de către societatea românească. În calitatea mea de istoric, de profesor, de conducător de doctorat și de om al cetății pot afirma că adeseori reminiscențele autocenzurii din lunga perioadă a regimurilor dictatoriale și totalitare din România (1938-1989) se resimt încă prin perpetuarea unei mentalități ierarhice, a autocenzurii și a rigidității în exprimarea punctelor de vedere, în special din partea studenților, masteranzilor și doctoranzilor. Când mi-am obținut abilitarea din partea Universității din București, la data de 28 februarie 2014, am fost cel mai tânăr conducător de doctorat din România. Aceasta a degrevat comunicarea cu doctoranzii mei de un formalist sau chiar de o anumită austeritate pe care aceștia, educați într-un sistem de învățământ încă tributar unor mentalități ce nu pot fi depășite cu ușurință, o pot resimți în relația cu personalități înalt consacrate în plan științific. Îmi propun, prin urmare, să încurajez în cadrul Senatului dialogul constructiv în care să fie angajați doctoranzii și studenții noștri, identificarea de soluții comune pentru problemele cu care se confruntă universitatea, responsabilizarea lor în vederea consolidării almei mater căreia îi aparțin și mai cu seamă încurajarea manifestării imensului lor potențial de inovare și de schimbare în vederea asumării unor decizii curajoase cu implicații favorabile întregii noastre comunități academice.  Noi, profesorii, existăm datorită studenților și doctoranzilor noștri, iar conștientizarea acestei realități trebuie să ne determine să-i integrăm cât mai mult în procesul de codecizie la nivel universitar. Voi fi personal în permanent contact cu studenții din Senat, cu deosebire cu aceia din cadrul Comisiei pentru Strategii, Dezvoltare Instituțională și Asigurarea Calității, iar studenților doctoranzi îmi propun să le fiu, ca și până în prezent, cel mai apropiat colaborator.

c)      Inovare și dinamism în învățământ, cercetare și creație artistică

Așa cum menționam mai sus capacitatea de inovare și dinamism este una dintre cele mai însemnate resurse în cadrul unei instituții de învățământ superior. O universitatea rezistă și se impune în măsura în care aceasta alege să fie nu statică, imobilă, inertă, ci puternică, dinamică, inovatoare, așa cum eu cred că este și poate fi în continuare alma mater în slujba căreia ne-am pus capacitățile cognitive și abilitățile științifice. Îmi propun, așadar, în calitate de membru al Senatului, să susțin o abordare echilibrată, care să ofere un spațiu privilegiat schimbării, adaptării, asimilării transformărilor din mediile universitare din România, din U.E. și de pe plan internațional, atât în materie de management universitar, cât și în ceea ce privește educația și cercetarea, dar care să conserve și să transmită mai departe ceea ce deja s-a acumulat și consolidat în cadrul structurilor educaționale și de cercetare ale U.V.T.

În acest sens, am în vedere să aduc în atenția Comisiei pentru Strategii, Dezvoltare Instituțională și Asigurarea Calității, dar și a Comisiei de Învățământ și Cercetare, ca un al patrulea obiectiv adaptarea calendarului de admitere pentru programele în limbi străine la cel existent pe plan european. Împreună cu colegii senatori vom facilita astfel activitatea D.S.L.S.-ului, condus de doamna Prof. univ. dr. Constanța Popescu, și pe cea a școlilor doctorale, păstorite de Prof. univ. dr. Delia Popescu și Prof. univ. dr. Dinu Colțuc, prin mărirea numărului de aplicații venite din străinătate pentru programele noastre universitare masterale, doctorale și postdoctorale. Voi pleda, totodată, pentru realizarea unui portal de admitere destinat studenților internaționali și voi oferi propria platformă deja realizată în anii anteriori ca bază de pornire.

Un al cincilea obiectiv pe care mi-l propun este să contribui, prin prisma rolului de senator, la adăugarea a cel puțin încă două domenii de studii în cadrul I.O.S.U.D. Consorțiul european a cărei constituire o voi promova în cadrul U.V.T. va permite constituirea de școli doctorale comune cu partenerii europeni, care se vor alătura astfel în mod natural celor deja existente. În felul acesta, vom consolida I.O.S.U.D.-ul U.V.T. și vom diversifica sursele de finanțare pe care acesta le poate accesa. Costurile presupuse de crearea unor noi domenii sunt cele obișnuite în procesul de evaluare a dosarelor depuse la agenția de evaluare și asigurare a calității agreată de minister, iar sumele vor fi foarte rapid compensate de locurile bugetate și taxele plătite de către noii doctoranzi ai U.V.T. Costurile de cazare a unor profesori din străinătate vor putea fi diminuate prin folosirea spațiilor de care dispune universitatea noastră.

De asemenea, adiacent acestui obiectiv, voi pleda pentru adaptarea programelor noastre de la toate nivelurile la cerințele și proiecțiile pieței muncii, fără însă ca prin aceasta să le înlăturăm pe acelea care sunt deja bine consolidate și care reprezintă o valoare în sine prin corpul lor profesoral și prin rezultatele educaționale și de cercetare existente. Și în această privință viziunea mea este aceea de a susține inovația, dar îmi doresc ca prefacerile pe care le avem în vedere să fie realizate progresiv, în interiorul unor procese controlate, care să nu determine crearea unor forme fără fond, ci mai degrabă să îmbrace în forme mai atractive și mai eficiente potențialul cadrul didactice ale U.V.T.

Al șaselea obiectiv pe care-l voi susține va fi acela de identificare a resurselor financiare necesare – eventual prin proiecte ce ar putea finanța acest deziderat – în vederea modernizării editurii Valahia University Press, unde să fie publicate sistematic lucrările de doctorat susținute de către studenții noștri doctoranzi și postdoctoranzi și cursurile universitare ale membrilor corpului academic. Am în vedere, de asemenea, stabilirea de colaborări cu prestigioase edituri internaționale în scopul editării unor lucrări științifice în colaborare. Un alt obiectiv este acela al realizării unei platforme online de publicare a lucrărilor de doctorat ale U.V.T. Colaborarea cu cadrele didactice cele mai înalt calificate ale U.V.T. poate contribui la completarea corpului de experți și consultanți științifici ai editurii. Pe de altă parte, cadrele didactice tinere din cadrul Departamentului de Litere pot să ofere servicii de verificare și stilizare lingvistică care ar putea fi retribuite prin accesarea de proiecte naționale și internaționale de traducere. Un rezultat important al acestui demers ar fi rezolvarea definitivă, prin transparență universitară deplină la nivelul școlilor doctorale, a acuzațiilor de practici doctorale lipsite de onestitate care au fost aduse în trecut universității noastre în mass-media locale și naționale.

Propunerea edificării unei biblioteci universitare reprezentative în noul campus reprezintă al șaptelea obiectiv pe care îl vizez. Consider că obținerea unei finanțări în acest sens și consolidarea statului bibliotecii în cadrul universității pot contribui în mod considerabil la consolidarea și stabilizarea instituției noastre academice. În calitate de senator nu voi dispune de instrumente directe de codecizie în acest sens. Nu cred că este cazul să folosesc instrumentul interpelării pentru a favoriza inițierea unui asemenea proiect. Ceea ce pot face însă este să-l sugerez ca o temă de reflecție acest deziderat conducerii universității, atât din ramura sa executivă, cât și din cea legislativă, printr-o expunere de motive. Campusul universității ar putea integra, treptat, printr-o colaborare cu Consiliul Local, și o parte din cele două maluri ale Ialomiței și parcul – cel mai vechi din epoca modernă al fostei cetăți de scaun – de pe malul drept al râului ce străbate Târgoviștea, servind astfel ca un loc de destindere și recreere pentru studenți. Împreună cu Primăria Târgoviște s-ar putea curăța și ecologiza cursul Ialomiței și s-ar putea construi un pod pietonal după modelul celor din Parcul Romanescu de la Craiova sau din Parcul Copou de la Iași.

Un al optulea obiectiv este constituit de contribuția pe care doresc să mi-o aduc la regândirea arhitecturii instituționale a universității la nivel de facultăți și departamente. În calitate de membru al Senatului U.V.T. și al Comisiei pentru Strategii, Dezvoltare Instituțională și Asigurarea Calității voi susține anumite adaptări ale compartimentării universității pe baza propunerilor venite din partea Rectoratului și Consiliului de Administrație, dacă vor exista intenții în acest sens. Sunt pe deplin conștient de sensibilitatea unui asemenea subiect, dar cred că se pot găsi soluții mai bune, împreună cu comunitatea noastră academică, de facilitare a eficienței U.V.T.

d)     Dreptatea și echitatea

Senatul U.V.T. este garantul stabilirii și susținerii macro-echilibrelor din cadrul instituției noastre de învățământ superior, dar și al bunei gestionări a resurselor umane și materiale. Voi contribui, prin activitatea mea de senator, la consonanța dintre drepturi și obligații, dintre merite și răsplată, dintre eforturile depuse de membrii comunității academice și recunoașterea acestora de către Senat în calitate de cel mai înalt for al universității. Având în vedere atribuțiile Senatului în această privință mă voi implica, prin luările mele de poziție, prin inițiativele și votul meu, la transmiterea încrederii în rândul comunității academice asupra faptului că deciziile Senatului sunt bazate pe o bună și dreaptă cumpănire a aspectelor și cauzelor asupra cărora este chemat a decide.

Punctual, ca al nouălea obiectiv pe care-l am în vedere, voi susține o mai dreaptă retribuire a profesorilor conducători de doctorat asociați, incluzându-i în această categorie și pe cei pensionari. Activitatea de conducere de doctorat este una care implică o mare responsabilitate intelectuală și morală, care cere eforturi susținute din partea conducătorilor de doctorat, și consider just ca acestea să fie recunoscute ca atare inclusiv din punct de vedere al retribuirii acestora. În acest sens, mă voi adresa, din poziția de senator, Consiliului de Administrație – inclusiv prin interpelări, dacă va fi cazul – în vederea identificării de soluții rezonabile financiar atât pentru bugetul U.V.T., cât și pentru recunoașterea meritelor profesorilor asociați.

e)      Meritul și profesionalismul;

Senatul universității are atribuții importante în ceea ce privește recunoașterea meritelor și premierea profesionalismului membrilor comunității academice. De exemplu, acesta este chemat să decidă asupra conferirii unor distincții și titluri universitare efective, începând cu cel mai înalt, de profesor universitar, dar și onorifice, precum cele de Doctor Honoris Causa, profesor honorificus, membru de onoare al Senatului universitar, profesor emerit. Totodată, acesta are menirea să se pronunțe asupra atribuirii gradațiilor de merit. Ca membru al Senatului voi susține cu perseverență și insistență principiile meritocrației și răsplătirii profesionalismului, voi avea puncte de vedere documentate și bine argumentate în acest sens.

Un aspect esențial pentru rezolvarea căruia voi pleda în calitate de membru al Senatului din partea I.O.S.U.D. – și al zecelea meu obiectiv în calitate de senator – are în vedere rezolvarea a două dintre momentele cheie ale procesului de pregătire și susținere a lucrărilor de doctorat: susținerea rapoartelor de progres doctoral, respectiv susținerea finală a lucrării de doctorat. Îmi propun să obțin angajamentul universității în vederea decontării cheltuielilor de transport pentru referenții oficiali și de asigurare, în spațiile proprii, a cazării profesorilor conducători de doctorat, a membrilor comisiilor de îndrumare doctorală și a referenților oficiali, în cazul în care aceștia nu dispun de domiciliu în Târgoviște. În felul acesta, vom facilita doctoranzilor și profesorilor conducători de doctorat parcurgerea acestor etape esențiale ale procesului doctoral și vom lua măsuri de întărire a eticii doctorale. Sumele necesare îndeplinirii acestui obiectiv vor putea fi prelevate din taxele de susținere plătite de doctoranzi.

Voi promova, totodată, în cadrul Senatului propunerile de comisii de susținere doctorală ale colegilor din cele două școli ale I.O.S.U.D. De asemenea, voi fi onorat să susțin propunerile I.O.S.U.D. de decernare a unor titluri onorifice unor personalități cu merite recunoscute în cadrul Senatului U.V.T.

f)       Onestitatea și corectitudinea

Calitatea de membru al Senatului îmi va oferi șansa de a susține și pe această cale onestitatea academică și de a contribui, atunci când va fi cazul, așa cum am făcut-o și în trecut, la incriminarea unor acte profund incorecte din punct de vedere științific și moral, precum este plagiatul universitar. În calitate de conducător de doctorat și profesor care predă cursuri de scriere academică și metode de cercetare științifică autentică consider plagiatul ca un fenomen care poate fi preîntâmpinat cu ușurință – mai cu seamă la nivelul doctoranzilor – printr-o activitate susținută și o responsabilizare a I.O.S.U.D., a școlilor doctorale, a comisiilor de îndrumare și de susținere, și mai cu seamă a conducătorului de doctorat, așa cum afirmam într-un articol din cotidianul Adevărul. Voi privi întotdeauna plagiatul doctoral ca angajând coresponsabilitatea cel puțin a conducătorului de doctorat. Pentru a adopta o atitudine proactivă în susținerea demersurilor de asanarea morală și intelectuală în această privință mi-am dedicat toate eforturile pentru a lucra, cel puțin săptămânal, cu fiecare dintre doctoranzii mei și m-am bucurat de rezultate remarcabile în acest sens, precum obținerea Premiului „Alexandru D. Xenopol” al Academiei Române în anul 2014, ulterior a Premiului „Matei Brâncoveanu pentru cea mai bună monografie a unui tânăr istoric pe anul 2018 de către fostul meu doctorand, actualmente asistent universitar la Universitatea „Ovidius” din Constanța, Costel Coroban. De asemenea, doi dintre foștii mei doctoranzi au obținut distincția Summa cum laude,iar alții trei Magna cum laude, doar doi fiind distinși cu mențiunea Cum laude, deși lucrările acestora sunt, la rândul lor, foarte valoroase. Am încheiat două acorduri de cotutelă doctorală cu universități prestigioase din Franța și Germania și o înțelegere neformalizată de cotutelă cu Universitatea din Oslo, ceea ce, de asemenea, a contribuit la îmbunătățirea calității tezelor de doctorat pe care le-am condus.

Trebuie să recunoaștem că inexistența unor furci caudine care să preîntâmpine cazurile de plagiat universitar, numărul mare de doctoranzi arondați unui conducător științific și insuficienta colaborare dintre profesorul conducător de doctorand și unii dintre doctoranzii acestuia, ca și tratarea cu insuficientă acribie de către membrii comisiilor de îndrumare și de susținere a manuscrisului pe care erau chemați să-l evalueze, au contribuit la apariția – inclusiv în spațiul public – a unor cazuri de plagiat care au adus mari deservicii de imagine U.V.T. Din fericire, achiziționarea de către universitate a unui soft de detectare a plagiatului, introducerea unor cursuri de etică, de scriere academică, de metodologie științifică – cu largul aport al conducerii I.O.S.U.D. și al celor două școli doctorale – au introdus filtre importante care contribuie la prevenirea reapariției unor asemenea cazuri.

În cazul în care, în ciuda tuturor eforturilor și bunelor intenții ale colegilor conducători de doctorat și a mijloacelor tehnice care ne stau la dispoziție pentru a detecta asemenea cazuri de incorectitudine academică, vor mai fi identificate situații de plagiat, mă voi consulta de îndată cu școlile doctorale respective, iar dacă convingerea comună va fi că acuzațiile sunt întemeiate, având în vedere probele decelate de comisia de specialitate și de Comisia de Etică a U.V.T., voi vota fără ezitare în favoarea măsurilor care se impun în fiecare dintre cazurile semnalate, mergând până la retragerea titlului de doctor în științe.

g)      Respectul, toleranța și nondiscriminarea

Format și crescut într-un oraș recunoscut pentru toleranța sa chiar și în vremurile cele mai întunecate ale celui de-al Război Mondial, educat la universități din țară și din străinătate în care valorile respectului, toleranței și nondiscriminării se situează la un loc de cinste, autor al unor cărți și articole științifice în al căror miez se regăsesc de fiecare dată valori precum pluralismul, multiperspectivitatea, etica științifică și conducător de doctorat al unor lucrări care evocă, cu multă deschidere și onestitate academică, cazuri, uneori atroce, de intoleranță și discriminare, întâmplate în Europa sau în România, opere menite, de altfel, să ajute la înlăturarea unora dintre preconcepțiile și justificările pe care am fi înclinați să le oferim unor asemenea episoade reprobabile, consider că activitatea mea în cadrul almei mater târgoviștene a fost întotdeauna guvernată de bunăvoință colegială, echilibru, propensiune pentru armonie, deschidere către dialog, înțelegere și asumare. Toate aceste valori le transmit în mod natural în mediul în care îmi desfășor activitatea. Prin urmare, îmi voi îndeplini sarcinile de senator prin promovarea unor principii și valori în care cred cu fermitate – o sinteză a acestora regăsindu-se în paginile anterioare – , dar voi face acest lucru dialogic și simbiotic, căutând să conving și nu să înving, să înțeleg și să mă fac înțeles. Comunicarea și nu disputa interpersonală, maieutica și nu monologul, logica și nu sofismele vor marca pledoariile mele în favoarea ideilor pe care le voi susține în cadrul Senatului, expuse în paginile de mai sus.

h)     Transparența și responsabilitatea

Dorința mea de transparență poate fi cu ușurință identificată în crearea și întreținerea unei pagini personale menită să evoce activitățile științifice în care sunt angajat. În calitate de director al Centrului de Cercetare a Istoriei și Patrimoniului Cultural am realizat un website dedicat acestuia care este periodic actualizat. De mai bine de zece ani sunt președintele Asociației Române pentru Studii Baltice și Nordice și redactor-șef al publicației periodice a acesteia, activitatea mea în această capacitate putând fi identificată cu ușurință prin parcurgerea site-ului acestei organizații profesionale internaționale. În fine, în calitatea neoficială – dar foarte angajantă, având în vedere numărul mare de conducători de doctorat și doctoranzi, inclusiv prin întocmirea aproape singur a dosarului de reacreditare – de responsabil al domeniului Istorie din cadrul Școlii Doctorale de Științe Economice și Umaniste, am realizat website-ul acestui domeniu, care cred că și-a adus contribuția la sporirea numărului de doctoranzi la sesiunea de înscrierea de anul trecut. Dispun, de asemenea, de pagini dedicate pe academia.edu și researchgate, de care –  mai cu seamă de cea din urmă – m-am ocupat mai degrabă în ultimele luni și mai puțin sistematic decât mi-aș fi dorit. Cochetez cu redactarea de articole de presă cu specific cultural în ziarul Adevărul.

Prin urmare, transparența, așa cum se poate constata din expunerea publică a activității mele profesionale, din declarațiile mele de avere și de interese, îmi este o trăsătură definitorie și mă simt în largul meu într-un mediu intelectual și moral liber și transparent. Aceste caracteristici se vor regăsi și în activitatea pe care o voi desfășura în calitate de membru al Senatului.

Într-un mandat dintr-un Senat anterior, în care am reprezentat Facultatea de Științe Umaniste (2012-2016), am fost una dintre cele mai constante și active prezențe, iar activitatea mea din acei patru ani a dovedit asumarea deplină a responsabilității reprezentării colegilor mei. Îmi propun să mă implic din nou în acestor forum academic, cu întreaga responsabilitate, cu toată deschiderea și cu înțelegerea deplină a faptului că locul în Senat la care aspir este unul în primul rând de reprezentare. Pe deplin conștient de limitele și exigențele acestui mandat, îmi propun să mențin un contact apropiat și direct cu profesorii conducători de doctorat și cu conducerea I.O.S.U.D. și a școlilor doctorale, pentru a fi un mesager care se bucură de fiecare dată de acreditarea colegilor săi pe care dorește să-i reprezinte cu demnitate și seriozitate. De asemenea, am în vedere să fiu și un plenipotențiar neoficial al studenților doctoranzi, un mandatar al aspirațiilor și dorințelor lor, astfel încât să le sprijinim dezvoltarea profesională și personală în cadrul școlii noastre doctorale.

Vă rog să descărcați programul de candidatură în format PDF.

https://silviumiloiu.hypotheses.org/files/2019/12/Program-Silviu-Miloiu-pentru-Senatul-UVT-2020-2024.pdf

Vă mulțumesc!

15 decembrie 2019

Prof. univ. dr. habil. Silviu Miloiu

Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search